شعر دل

اشعارمنصورمصطفائی فر

شعر دل

اشعارمنصورمصطفائی فر

شعر دل

سروده های منصور مصطفائی فر

طبقه بندی موضوعی

منصور مصطفائی فر متولد 22 آذر 1361 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی حدود ده سال می شود که غزل عاشقانه می گویم.خوشحال می شوم اگر با نظرات سازنده ی خود مرا در هرچه بهتر شدن اشعارم یاری نمایید.